zommersteinhof: (Default)
[personal profile] zommersteinhof
В церкві села Красів знаходиться дуже незвичне дерев’яне розп’яття.
На жаль, його дуже складно сфотографувати (особливо мобілкою) через те, що круцифікс знаходиться між двома вікнами і світло дуже перешкоджає не тільки зазнимкувати, але і роздивитись це розп’яття..

Ось що пише Василь Лаба у своїй розвідці "Літопис парафії Красів":

"Нерозгаданим на сьогоднішній день є походження великого дерев’яного хреста з розп’ятим Христом (різьба по дереву)... 
Як згадує Катерина Дідух, родом з Бродок, цей хрест привезли посеред ночі в 1950-их роках в Бродки до місцевого господаря Чичкевича Михайла троє красів’ян: В.Палій, В.Кісців та М.Гуменецький, щоб заховати його до кращих часів. Кажуть, що хрест спочатку хотіли встановити в красівській церкві, але проти цього категорично висловився о.Тричецький, мотивуючи це тим, що хрест католицький.
Хрест заховали на стриху хати. Коли господар перекривав хату, виникло питання: як зняти його при потребі. І хрест переховали знову ж таки на стриху старезної сусідньої хати, де він пролежав багато років. Певного часу хрест потайки, відвезли до Красова і помістили в церкві. Хто і коли саме це зробив?.. Є різні судження... За словами С.Романіва, саме вони разом з М.Гуменецьким і перевозили цей хрест, і заносили його до церкви. Церква на той час була то закрита...
В якому році це було?.. Він, на жаль, вже не пам'ятає. Правда в інтернет-публкації "Євхористійне чудо в Красові", є думка о.Когута. що цой хрест привіз з Італії мешканець села Іван Каута, який брав участь у І світовій війні. Сумнівно, щоб бідний вояк з полону двигав додому такий великий хрест. Тим більше, що такий самий хрест з розп'яттям знаходиться в церкві села Довге коло Моршина.
Думаю, що такі хрести вироблялися в нас. Каута міг купити і пожертвувати до церкви цой хрест, а коли православна ієрархія стала приводити галицькі церкви до потрібного вигляду, то хрест (і не лише його!) котрийсь зі священиків мусив з церкви прибрати, щоб самому не бути прибраним з парафіі".
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zommersteinhof: (Default)
zommersteinhof

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:09 am
Powered by Dreamwidth Studios