zommersteinhof: (Default)
[personal profile] zommersteinhof
 Де знаходиться географічний центр Львова?

З допомогою GoogleEarth визначаємо крайні пункти міста (без врахування селищ Брюховичі, Рудно і міста Винники):

Пн   Ш  49°53'51.76"С      Пд   Ш  49°46'5.68"С
        Д   24° 1'19.71"В               Д   24° 1'51.18"В
 
Сх   Ш  49°50'30.33"С      Зах  Ш  49°53'2.76"С
        Д   24° 7'9.02"В                 Д   23°54'23.24"В

Завдяки ним будуємо навколо Львова прямокутник з діагоналями.

  

В результаті отримуємо перехрестя, яке потрапляє на будинок з координатами 49°49'59.5"N   24°00'45.6"E, який знаходиться у внутрішньому подвір’ї будинків, обмежених вулицями Глибока, Новий Світ і Генерала Чупринки.


 
Звичайно, це приблизне місце, оскільки дуже складно визначити північну межу міста, щодо якої дані картографів не співпадають.

Якщо ж врахувати те, що Брюховичі, Рудно і Винники належать до Львова, то центр міста зміщується (перехрестя жовтих діагоналей).

 

Його координати будуть: 
49°50'55.5"N  24°00'31.2"E, а відтак можна ствердити, що самим центральним будинком Львова є дім за адресою вул.Золота, 24. 

 


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zommersteinhof: (Default)
zommersteinhof

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios