zommersteinhof: (Default)
[personal profile] zommersteinhof
Тут я вирішив позбирати різні "крупинки" інформації про "сплячу красуню" Личаківського цвинтаря. 1. П. Христина Харчук: "за документами цвинтаря - Регіна, † 1885 р. (за церковними книгами парафії св. Андрія - Юзефіна, † 1886 р.) та її 7-річний син Вітольд, † 1890 р.: "Księgi cmentarne notują, że w tym grobowcu spoczywa Regina Markowska, nieżyjąca od 1885 r. Według metryki kościoła św. Andrzeja i źródeł prasowych została tu pochowana Józefina (Józefa) z Teimerów Markowska, żona adiunkta sądowego, która zmarła na gruźlicę 5 lutego 1886 r. W jej grobie pogrzebano też w lutym 1890 r., co potwierdzają również księgi cmentarne, jej 7-letniego synka".

2. Книга похоронів, парафія св. Андрія, 1886 р. Акт № 22. Померла 5 лютого, похована 7 лютого. Адреса: Сакраменток 4. Josephina Markowski nata (дівоче) Taimer. Лишився вдовець Людвік, адьюнкт суду (останній рядок складно прочитати). Жінка, католичка. Років 24. Причина смерті: туберкулоз.3. Книга похоронів, парафія св. Андрія, 1890 р., Акт № 151. Witold Markowski, син Людвіка та Юзефи Таймер (Theimer), помер 3/2, похований 5/2, адреса Баторего 26; католик, мужчина, 7 років. Причина смерті: менінгіт4. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zommersteinhof: (Default)
zommersteinhof

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios